SKARGI I WNIOSKI - Skargi i Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 z 2002r. poz. 46).

 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Jednocześnie informujemy, iż warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

 

Komendant Powiatowy  Policji w Kozienicach

 

Przyjmuje Interesantów w Sprawach Skarg i Wniosków

w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 17:30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach przy ul. Radomskiej 1.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 48 614-97-00 lub 48 614-97- 01

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

ul. Radomska 1

26-900 Kozienice

Skarga powinna zawierać

- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania"

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:    kppkozienice@ra.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną

 

 
Jednostką nadrzędną nad KPP Kozienice jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
 
W sprawach skarg i wniosków interesancj przyjmowani są w dni robocze przez :
Komendant Wojewódzki Policji  lub wyznaczony przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta

 

w każdy wtorek w godz. 1300 - 1730
 
Policjantów /pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWPzs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8:00 do 17:30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8:00 do 15:30
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59
Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 48 345-30-00 lub 48 345-22-02
 
Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
 
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
Wydział Kontroli
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
 
telefaksem przesłać na numer:
/48/ 345-35-56
 
Skargi i wnioski mogą być skierowane pocztą elektroniczną na adres:
skargi.kwp@ra.policja.gov.pl
 
 
 
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 
 

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 

Metryczka

Data publikacji 11.03.2009
Data modyfikacji 06.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Tarczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Traczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Traczyńska
do góry